Yoga van het Hart Studio

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Yoga van het Hart studio

Artikel 1: Eigen risico een aansprakelijkheid
1.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico.
1.2 Yoga van het Hart studio is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van
eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor,
tijdens of na een les.
1.3 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik
toegebracht wordt aan eigendommen van studio, dienen te worden vergoed.
Artikel 2: Lidmaatschap
2.1 De deelnemer sluit een yoga-abonnement af voor een bepaalde termijn of koopt een
leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 De lessen of het abonnement zijn niet overdraagbaar.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt
er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 6 uur
voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald in de huidige maand.
Artikel 3: Betaling en opzeggen
3.1 De betaling van het abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso. Elke
deelnemer gaat akkoord met automatisch incasso bij het afsluiten van een abonnement.
3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per email aan de studio te worden doorgegeven.
3.3 Bij het afnemen van losse lessen of een strippenkaart, dient de betaling binnen te zijn
voor aanvang van de les.
3.4 Abonnementen die via de website zijn afgesloten bevatten een bedenktijd van 14 dagen.
Ook wel het zogenaamde herroepingsrecht. Binnen deze 14 dagen kan het abonnement
worden ontbonden. Lessen waaraan deelgenomen is binnen deze 14 dagen worden
verrekend met het abonnementsgeld.
Artikel 4: Gebruik van kleding/ matten
4.1 Tijdens de lessen maak je gebruik van je eigen yoga mat en eventueel een deken, kussen
of extra kleding stuk tegen het afkoelen. Er zijn in de studio matten in bruikleen aanwezig,
echter wordt er vanwege hygiëne verwacht dat elke deelnemer een eigen yoga mat tot zijn
beschikking heeft.
Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
5.1 Op feestdagen is de studio gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail,
websiterooster en posters in de studio. Tijdens vakanties van de yogadocent wordt er zoveel
mogelijk met invaldocenten gewerkt. Ook kan het zijn dat er een tijdelijk een ander rooster
wordt ingezet. Bijvoorbeeld een zomerrooster. Dit wordt altijd tijdig gecommuniceerd.
5.2 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail,
websiterooster en posters in de studio.
5.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg
met de studio voor deze periode worden overgedragen aan een ander. Dit kan alleen met
toestemming van de studio.
5.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden
(bijvoorbeeld bij ziekte van de docent of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot
maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met de studio.
Artikel 6: Wijzigingen lesrooster en prijzen

6.1De studio behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de
prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en posters in de studio.
6.2 De studio behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd,
programma en locatie te wijzigen.
Artikel 7: Persoonsgegevens
7.1 Yoga van het Hart studio, verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het
bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de
administratie. Yoga van het Hart studio gaat zorgvuldig met deze verzameling van
persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
7.2 Yoga van het Hart studio gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om
de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga van het Hart studio en
eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Als de deelnemer geen prijsstelt op het
ontvangen van communicatie van Yoga studio van het Hart, kan dat schriftelijk worden
medegedeeld via e-mail aan: yogavanhethartstudioa@gmail.com. De deelnemer is ervan op
de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga van het Hart
studiogebruik kan worden gemaakt.
7.3 Yoga van het Hart studio geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
Yoga van het Hart studio
Gerrit Varwijkplein 7
7038 BX Zeddam
KVK: 09183142 TEL: 0648498073
christinaspijkerman@yahoo.com
yogavanhethartstudio@gmail.com